Kullanım Koşulları

Hızlı İletişim

Kullanım Koşulları

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

1. Kullanım Koşulları

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.2. Bu SİTE' de sunulan ASMİN ELEKTRONİK  TİCARET Bahçeşehir 2.Kısım Şekale Caddesi Teracce Garden Residence. Dükkan No:15 Başakşehir-Bahçeşehir/İSTANBUL (bundan böyle kısaca "ASMİN ELEKTRONİK" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi ASMİN ELEKTRONİK olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ASMİN ELEKTRONİK'e aittir. 

1.3. İşbu kullanım koşullarını ASMİN ELEKTRONİK gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ASMİN ELEKTRONİK tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.5. ASMİN ELEKTRONİK bu SİTE de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Tanımlar

2.1. SİTE: ASMİN ELEKTRONİK tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir ( www.asminelektronik.com )

2.4. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

2.5. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

2.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ASMİN ELEKTRONİK arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

3. Hizmetlerin Kapsamı

3.1. ASMİN ELEKTRONİK'in, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 

3.3. ASMİN ELEKTRONİK, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların ASMİN ELEKTRONİK tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ASMİN ELEKTRONİK, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. Genel Hükümler

4.1. SİTE üzerinden, ASMİN ELEKTRONİK'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ASMİN ELEKTRONİK'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. ASMİN ELEKTRONİK bu tür link verilen web SİTE'lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, ASMİN ELEKTRONİK'in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 

4.2. ASMİN ELEKTRONİK, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ASMİN ELEKTRONİK'in SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

4.3. ASMİN ELEKTRONİK, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-posta ile almayı kabul eder. 

4.4. SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ASMİN ELEKTRONİK ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ASMİN ELEKTRONİK'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

4.5. İşbu SİTE'nin sahibi ASMİN ELEKTRONİK’dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu ASMİN ELEKTRONİK'in ya da ASMİN ELEKTRONİK'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, videoların, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, çevrimiçi ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ASMİN ELEKTRONİK ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, ASMİN ELEKTRONİK hizmetlerini, ASMİN ELEKTRONİK bilgilerini ve ASMİN ELEKTRONİK'in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ASMİN ELEKTRONİK'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ASMİN ELEKTRONİK'in yazılı izni ile mümkündür. 

4.6. ASMİN ELEKTRONİK, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik ve Güvenlik" ve işbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ASMİN ELEKTRONİK aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

4.7. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ASMİN ELEKTRONİK tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ASMİN ELEKTRONİK; ASMİN ELEKTRONİK hizmetleri, ASMİN ELEKTRONİK bilgileri, ASMİN ELEKTRONİK telif haklarına tâbi çalışmaları, ASMİN ELEKTRONİK ticari markaları, ASMİN ELEKTRONİK ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. Devir

ASMİN ELEKTRONİK, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ASMİN ELEKTRONİK işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ASMİN ELEKTRONİK açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ASMİN ELEKTRONİK'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve “SİTE Kullanım Sözleşmesinden” kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ASMİN ELEKTRONİK'in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

8. Yürürlük ve Kabul

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, ASMİN ELEKTRONİK tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ASMİN ELEKTRONİK, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.